Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ Tu na stiahnutie

Článok IV.

Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka

Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy na adresu MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin) alebo elektronicky na adresu  

V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada. 

 

NÁVRH NA KANDITÁTA DO ORGÁNU ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY SRZ

POTVRDENIE O PRIJATÍ NÁVRHU NA KANDIDÁTA