Obežník o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení na rybolov v roku 2023 

Tu na stiahnutie

Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov:

  • V hotovosti v predajni Rybárskych potrieb Vrútky, Lovíme.sk, KEVIN v Martine
  • Bankovým prevodom
  • Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní,
  • Prostredníctvom Slovenskej pošty

Číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797

 Poznámka:

  • V správe pre príjemcu uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958).Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.
  • Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca.
  • Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania v predajni RP:

                            KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin

                            Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

                           Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany

  • Zoznam správne zúčtovaných platieb bude zverejňovaný na stránke srzmt.sk v časti On-line objednávka s určením miesta prevzatia.
  • Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2022 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2023. Tento záznam môže člen zaslať poštou na adresu MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin, alebo odovzdať v predajniach rybárskych potrieb (avšak len do 15.1.2023) v predajni:

                                                                                                    KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.

                                                                                                    Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

                                                                                                    Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany.

 !!!!! záznamy o úlovkoch nedávajte do poštovej schránky na RH Stráne !!!!!

 V zmysle Stanov SRZ a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného fondu.

V zmysle Stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká.

Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom

Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane. Člen osobne odovzdá vyplnené tlačivo na Daňovom úrade do 30. 04. 2023 a kópiu dokladu o poukázaní 2% dane potvrdenú Daňovým úradom doručí (poštou, mailom) k výboru MsO SRZ Martin najneskoršie do 31.10.2023. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke srzmt.sk

Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.