Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin

 

Obežník

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení
na rybolov v roku 2022

 A) Kaprové vody

Kód

Druh povolenia

Cena

KZ

Kaprové zväzové

40 €

-          člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

KZ-D

Kaprové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

-          dieťa si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení kaprového miestneho povolenia pre deti, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

 10 €

KM

Kaprové miestne

46 €

KM-X

Kaprové miestne pre dôchodcov, ženy, hospodárov, brigádnických, športových referentov, študentov denného štúdia a  členov výboru obvodných organizácií

40 €

KM-Ml

Kaprové miestne pre mládež (15 – 17 rokov) a študentov do 25 rokov

25 €

KM-RS

Kaprové miestne pre rybársku stráž - zľava

do 100%

-          pri zľave 100%

2 €

KM-ZŤP

Kaprové miestne pre občanov ZŤP, ZŤP-S

40 €

KM-D

Kaprové miestne pre deti (6 – 14 rokov)

10 €

KM-B

Kaprové miestne pre deti do 6 rokov

bezplatne

 

B) Pstruhové vody 

Kód

Druh povolenia

Cena

PM

Pstruhové miestne

30 €

PM-D

Pstruhové miestne pre deti (6 - 14 rokov)

15 €

 

C) Lipňové vody

Kód

Druh povolenia

Cena

LZ

Lipňové zväzové

40 €

 člen si toto povolenie môže zakúpiť až po zakúpení lipňového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

LM

Lipňové miestne

30 €

LM-D

Lipňové miestne pre deti (6 – 14 rokov)

17 €

 

D) Hosťovacie povolenia

Kód

Druh povolenia

Cena

H-KMD

Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

H-KMT

týždenné

40 €

H-PSM

Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

H-LM

Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

10 €

 

E) Povolenie pre nečlenov SRZ

Kód

Druh povolenia

Cena

N-KMD

Kaprové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

20 €

N-LMD

Lipňové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

20 €

N-PMD

Pstruhové vody miestne (MsO SRZ Martin)

denné

30 €

 

F) Ostatné platby

Kód

Názov

Cena

ČL-D

Členská známka – dospelí (z toho účelovo viazaný finančný príspevok 10 € na investičné akcie)

35 €

ČL-M

Členská známka - mládež

17 €

ČL-deti

Členská známka – deti

1 €

ZNČ

Zápisné nového člena

100 €

 

Vznik členstva po jeho zániku:

Uznesenie č. 17, zápisnica A2-3/2022 Výbor schvaľuje vznik členstva po jeho zániku vykonaním opätovného školenia a skúšky.    

PP-B

Predplatená brigáda

40 €

NO-B

Neodpracovaná brigáda

80 €

Leg.

Členská legitimácia (dospelí, mládež)

2 €

Zákon

Zákon č. 216/2018

2 €

Mapa

Mapa revírov MsO SRZ Martin

2 €

Stan.

Stanovy SRZ (aktualizovaná verzia po Mimoriadnom sneme SRZ)

2 €

K

Stolový rybársky kalendár s popisom (denný čas lovu, lovné miery rýb, tabuľka kombinácie)

4 €

Dup.

Poplatok za vydanie duplikátov

miestneho povolenia

2 €

zväzového povolenia

40 €

členského - dospelí

6 €

členského - mládež

6 €

členského – deti

1 €

 

G) Príklad platby:

 • Dospelí členovia ČL-D 35 € + KM 46 € + KZ 40 €         = 121 €

 • Mládež (15-17 rokov) ČL-M 17 € + KM-ML 25 € + KZ 40 €  =   82 €

 • Deti (6 – 14 rokov) ČL-deti 1 €+ KD 10 € + KZ-D 10        =   21 €

H) Všeobecné ustanovenia

 1. Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov:

a) V hotovosti v predajni Rybárskych potrieb Vrútky

b) Bankovým prevodom

c) Priamym vkladom na účet v Slovenskej sporiteľní,

d) Prostredníctvom Slovenskej pošty

Číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797

 

Poznámka:

 1. V správe pre príjemcu uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, KM a pod.) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958).Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie.

 2. Zúčtovanie platieb bude vykonávané 2 x v mesiaci, k 15-temu a ku koncu mesiaca. Povolenky budú pripravené k prevzatiu najskôr o 10 dní od dátumu zúčtovania na určenom mieste.

 

KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin

Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

 Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany

 

 1. Zoznam správne zúčtovaných platieb bude zverejňovaný na stránke srzmt.sk v často On-line objednávka s určením miesta prevzatia.

 

 1. Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2021 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2022. Tento záznam môže člen zaslať poštou na adresu MsO SRZ Martin, Hrdinov SNP 1739/42, 036 01 Martin, alebo odovzdať v predajniach rybárskych potrieb (avšak len do 15.1.2022) v predajni:

KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.

Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.

Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany.

 

!!!!! záznamy o úlovkoch nedávajte do poštovej schránky na RH Stráne !!!!!

 

 1. V zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku MsO SRZ Martin č. B1-15/2008 a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok do investičného fondu.

 2. V zmysle Stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním písomnej prihlášky za člena a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva podľa ustanovení uvedených v bode F) tohto obežníka a Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov 1947/624/19-Sekr, Čl. 5, bod 9.

 3. Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške
  5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

 4. Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do investičného fondu finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení členského príspevku spolu s príspevkom za neodpracované hodiny sa bude postupovať podľa „Organizačného poriadku 4, odst. 5 a 6“.

 5. Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane. Člen osobne odovzdá vyplnené tlačivo na Daňovom úrade do 30. 04. 2022 a kópiu dokladu o poukázaní 2% dane potvrdenú Daňovým úradom doručí (poštou, mailom) k výboru MsO SRZ Martin najneskoršie
  do 31.10.2022.
  Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke srzmt.sk

 

 1. Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roku.

I) Termínový kalendár konania ČS obvodných organizácií a mestskej konferencie MsO SRZ Martin

Organizácia pred zlúčením

Organizácia po zlúčení

Dátum

Čas

Miesto

Delegáti z výboru MsO

ObO 1, ObO 2, ObO 3, ObO 4

ObO-1Martin

05. 02. 2022

09:00

DK Martin - Záturčie

Určení členovia predsedníctva

ObO 7, ObO 8, ObO 10

ObO-2Vrútky

12. 02. 2022

09:00

Katolícky domVrútky

ObO 9

ObO-3Príbovce

19 .02. 2022

09:00

KD Príbovce

ObO 6

ObO-4Turany

26. 02. 2022

09:00

KC Turany

ObO 5

ObO-5Sučany

05. 03. 2022

09:00

Stará Tehelňa

Delegáti obvodných organizácii a pozvaní hostia

26. 03. 2021

09:00

Dom kultúry Martin - Záturčie

 

Zmena konania ČS a mestskej konferencie je vyhradená v súvislosti s COVID -19 situáciou

J) Terminovaný kalendár akcií

Akcia

Dátum

Čas

Miesto

Školenie nových členov

05. 03. 2022

09:00

RH Stráne

Skúšky nových členov

12. 03. 2022

09:00

Preteky detí „Ďanovský kapor“

01. 05. 2022

08:00-11:00

Rybník Ďanová

Preteky členov obvodných organizácií

07. -08. 05. 2022

08:00-11:00

Revíri MsO SRZ MT

Preteky detí MDD

04. 06. 2022

08:00-11:00

Štrkovisko Explózia

Turiansky pstruh – preteky detí

20. 08. 2021

08:00-11:00

Studenec - Pôtovo

Turiansky pstruh – preteky dospelých

21. 08. 2021

08:00-11:00

Studenec - Pôtovo

Memoriál „Samuela Ivašku“

10. 09. 2021

08:00-11:00

Bude spresnené

Preteky členov  - Vrútocký pstruh

27. -28. 08. 2022

08:00-11:00

Bude spresnené

Preteky členov  - Športový deň

27. 08. 2022

08:00-11:00

Štrkovisko Sučany

Spomienkové preteky na Petra Facunu

17. 09. 2022

08:00-11:00

Rybník Ďanová

 

K) Zľava pre študentov vysokých škôl:

Študenti denného štúdia vysokých škôl organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov sa pri uplatnení zľavy
na kaprové miestne povolenie preukážu dokladom o štúdiu (Indexom).

L) Plán brigádnickej činnosti:

Na hospodárskych strediskách Stráne, Hruškov Mlyn, Schádzaná v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 10 osôb. Na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi hospodárskeho strediska.

19. 03. 2022           09. 04. 2022     24 .09. 2022     08. 10. 2022     29. 10. 2022

V rámci obvodných organizácii v čase od 08:00h do 12:00h

max. počet brigádnikov 20 osôb

12. 03. 2022           23. 04. 2022     01. 10. 2022     15. 10. 2022     29. 10. 2022

Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

M) Predaj miestnych hosťovacích povolení v predajniach rybárskych potrieb v otváracích hodinách:

 • KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin

 • Rybárske potreby Vrútky, Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky

 • Predajňa LOVIME.sk Priemyselná č. 8, 038 52 Sučany