Aktuality 

Zarybnenie kaprom K3 16.04.2022 

Štrkovisko Sučany                      100 kg

Štrkovisko Turiansky most         100 kg

Zarybnenie kaprom K3 19.04.2022  

Štrkovisko Bôr                               50 kg

"Všeobecný zákaz lovu rýb"

Štrkovisko Sučany  od 16.04. 2022 do 30.04.2022

Štrkovisko Turiansky most   od 16.04. 2022 do 13.05.2022

Štrkovisko Bôr  od 19.04. 2022 do 06.05.2022

Zarybnenie kaprom K3 02.05.2022  

Štrkovisko Sučany                      100 kg 

"Všeobecný zákaz lovu rýb"

Štrkovisko Sučany  od 02.05. 2022 do 29.05.2022