Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,

Stráne 53, 036 01 Martin

Obežník

o platení členských príspevkov a vybraných druhov povolení
na rybolov v roku 2019

Predaj miestnych povolení na rybolov (do ich vypredania) v mesiacoch Jún – August je zabezpečený na t.č. 0905 789 158. Na telefóne číslo NEVOLAJTE!!!!  ale   odošlite SMS a budete spätne kontaktovaní.  

A)Kaprové vody

Kód Druh   povolenia Cena
KZ Kaprové zväzové 40 €
- člen si toto   povolenie môže zakúpiť až po   zakúpení kaprového miestneho   povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!
KZ-D

Kaprové zväzové pre deti (6 – 14 rokov)

     - dieťa si toto   povolenie môže zakúpiť až po   zakúpení kaprového miestneho   povolenia pre deti, nie skôr. Iná kombinácia nie je možná!

10 €
KM Kaprové miestne 40 €
KM-X Kaprové miestne pre dôchodcov, ženy, hospodárov, brigádnických,   športových referentov, študentov denného štúdia a  členov výboru   obvodných organizácií 35 €
KM-Ml Kaprové   miestne pre mládež (15 – 17 rokov) 25 €
KM-RS Kaprové   miestne pre rybársku stráž - zľava do 100%
                                                                                                                                                                                                   pri zľave 100% platí člen RS 2 €
KM-ZŤP Kaprové miestne pre občanov   ZŤP, ZŤP-S 30 €
KM-D Kaprové miestne pre deti (6   – 14 rokov) 10 €
KM-B Kaprové miestne pre deti do   6 rokov bezplatne

B)Pstruhové vody

Kód Druh   povolenia Cena
PM Pstruhové miestne 30 €
PM-Zľ Pstruhové miestne so zľavou   (nahrádza dodatkové povolenie) 20 €
PM-D Pstruhové miestne pre deti (6   - 14 rokov) 15 €

C)Lipňové vody

Kód Druh   povolenia Cena
LZ Lipňové zväzové 40 €
-            člen si toto   povolenie môže zakúpiť až po   zakúpení lipňového miestneho povolenia, nie skôr. Iná kombinácia nie   je možná!
LM Lipňové miestne 30 €
LM-D Lipňové miestne pre deti (6   – 14 rokov) 17 €

D)Hosťovacie povolenia

        

   Kód      Druh    povolenia   Cena
H-KMD Kaprové vody miestne (MsO   SRZ Martin) denné 10 €
H-KMT týždenné 30 €
H-PSM Pstruhové vody miestne (MsO   SRZ Martin) denné 10 €
H-LM Lipňové vody miestne (MsO   SRZ Martin) denné 10 €

E)Povolenie pre nečlenov SRZ

                                            

   Kód      Druh    povolenia   Cena
   N-KMD      Kaprové vody miestne (MsO    SRZ Martin)      denné   20 €
   N-LMD      Lipňové vody miestne (MsO    SRZ Martin)      denné   20 €
   N-PMD      Pstruhové vody miestne    (MsO SRZ Martin)      Denné   20

F)Ostatné platby

                                                                                                                                         

   Kód   Názov      Cena   
   ČL-D   Členská známka – dospelí (z toho 10 € účelovo viazaný    finančný príspevok na investičné akcie)      35 €  
   ČL-M   Členská známka - mládež      17 €  
   Z   Zápisné nového člena       40 €  
   OBN-S    splnené   Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí majú splnenú brigádnickú povinnosť za rok 2018    40 €  
   OBN-N    nesplnené   Zápisné pri obnovení členstva u členov, ktorí nemajú odpracovanú brigádu za rok 2018 (40 € obnova členstva + 40 €  za 8 hodín brigád).      80 €  
   OBN-N    nesplnené   Zápisne člena pri obnovení členstva, ktoré mu zaniklo viac ako pred jedným rokom resp. člen nepožiadal o jeho prerušenie do 31. marca kalendárneho roka    a to podaním písomnej žiadosti.    80 €  
   Leg.   Členská legitimácia (dospelí, mládež)      1 €  
   Zákon   Zákon č. 216/2018     bezplatne 
   Mapa   Mapa revírov MsO SRZ Martin    1 €  
   Stan.   Stanovy SRZ – aktualizovaná verzia po riadnom Sneme SRZ    2 €  
   Dup.      Poplatok za vydanie    duplikátov       miestneho povolenia      2 €  
   zväzového povolenia      35 €  
   členského - dospelí      5 €  
   členského - mládež      4 €  
   K      Stolový kalendár      2 €   

 

G)Príklad platby:

Dospelí členovia                ČL-D   35 € + KM      40 € + KZ 40 € = 115 €

Mládež (15-17 rokov)        ČL-M   17 € + KM-ML 25 € + KZ 40 € = 82 €

H)Všeobecné ustanovenia

 1. Platenie za povolenie na rybolov a vydávanie povolení sa uskutoční na základe stanoveného harmonogramu. Miesto a termíny výdaja sú zverejnené v informačných skrinkách obvodných organizácií, na internetovej stránke www.srzmt.sk a v tomto obežníku.

 2. Spôsob platby za členské známky a povolení na rybolov

 1. V hotovosti na výdajných miestach podľa stanoveného harmonogramu v tomto obežníku.

 2. Bankovým prevodom v termíne od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 na účet, číslo účtu.: IBAN: SK 95 0900 0000 0000 61324797. Variabilný symbol uvádzajte dátum a rok narodenie (napr.10101958). Do poznámky „Správa pre príjemcu“ uveďte meno, priezvisko a rozpis za čo platíte v skratkách podľa kódu uvedenom v tomto obežníku (ČL-D, P, KM) a rozpis platby zašlite na e-mail: . Členský príspevok musí byť na účet pripísaní najneskoršie dňa 31. 03. 2019. Po poukázaní a pripísaní hotovosti na náš účet Vám bude vystavené povolenie. Zúčtovanie platieb je vykonávané vždy k 15-temu a ku koncu mesiaca. Po tomto termíne si prevezmete doklady v predajni rybárskych potrieb KEVIN, Štúrovo námestie 112, Martin v otváracích hodinách.

 1. Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2018 je člen povinný odovzdať do 15. januára 2019. Tento záznam môže člen odovzdať pri výdaji povolení (avšak len do 15.1.2019), zaslať poštou alebo osobne doručiť (vložiť do poštovej schránky) na adrese SRZ MsO Martin, Stráne 53, P.O.BOX.: 167, 036 01 Martin alebo v predajniach rybárskych potrieb.

 2. V zmysle Stanov SRZ, Organizačného poriadku MsO SRZ Martin č. B1-15/2008 a uznesenia z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martine č. A1-8/2007 časť II. bod 13, je každý člen (okrem detí, mládeže, žien, dôchodcov, ZŤP a ZŤP-S) povinný odpracovať brigádu v počte 8 hodín a to najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen poplatok 5,00 € do fondu brigád.

 3. Uznesením z Mestskej konferencie MsO SRZ v Martin č. A1-8/2007 časť II. bod 14, pre členov, ktorí si nesplnia členskú povinnosť – „účasť na členskej schôdzi“ odpracovať v danom roku o 2 hodiny brigád naviac, t.z. odpracovať 10 hodín. Členovia oslobodení od brigádnickej povinnosti prispejú finančnou čiastku vo výške 10 € (5 € za 1 hodinu) do fondu brigád.

 4. V zmysle stanov SRZ je každý člen povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31. marca bežného roka. Členský príspevok musí byť na účet pripísaní najneskoršie dňa 31.3.2019. V prípade nesplnenia tejto povinnosti členstvo vo zväze zaniká. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním žiadosti a zaplatením zápisného pre obnovenie členstva podľa ustanovení uvedených v bode F) tohto obežníka.

 5. Člen má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finančnú čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku. Zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok.

 6. Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finančnú čiastku a možnosť odpracovať brigádu na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a je povinný prispieť do fondu brigád finančnou čiastkou vo výške 10 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení členského príspevku spolu s príspevkom za neodpracované hodiny sa bude postupovať podľa „Organizačného poriadku § 4, odst. 5 a 6“.

 7. Odpracovanie brigádnických hodín je možné kompenzovať (nahradiť) odovzdaním obilnín (pšenice, kukurice, repky) v množstve 300 kg, alebo poukázaním 2 % dane - osobne členom odovzdané tlačivo na Daňovom úrade Martin. Kópiu dokladu o poukázaní 2 % dane člen doručí k výboru MsO SRZ Martin do 30.10. príslušného roka. Hodnota 2 % dane musí byť však vo výške hodnoty za 8 hodín neodpracovaných brigád - minimálne 40 €. Tlačivo je zverejnené na stránke www.srzmt.sk

 8. Uznesením výboru MsO SRZ Martin č.9/2004 bola stanovená dolná hranica veku dôchodcov na 60. rokov. Dolnú hranicu musí člen dosiahnuť k 31.12. príslušného roka.

 1. Harmonogram výdaja povolení na rybolov – na výdajných miestach

Výdajné miesto

December

2018

Január

2019

Február

2019

Marec

2019

Apríl

2019

Máj

2019

 

MARTIN

Súkromná škola

Tomáša ZANOVITA

Ul. Východná

15.

(sobota)

09 -12,00

12.

(sobota)

09 -12,00

27.

(streda)

16,30 -17,30

20.

(streda)

16,30 -17,30

10.

(streda)

16,30 -17,30

7.

(utorok)

16,30 -17,30

 

24.

(streda)

16,30 -17,30

 

29.

(sobota)

09 -12,00

30.

(sobota)

09 -12,00

V prípade II. kola prezidentských volieb; výdaj na RH Stráne

 

29.

(streda)

16,30 -17,30

 

Turany

Štadión

19.

(sobota)

09 -12,00

 

Sučany

Stará Tehelňa

16.

(sobota)

09 -12,00

 

Príbovce

Kultúrny dom

16.

               23.

(sobota)

09 -12,00

 

 1. Termínový kalendár konania ČS obvodných organizácií MsO SRZ Martin

Organizácia Dátum Čas Miesto Organizácia Dátum Čas Miesto

ObO-1

Stred

23. 02. 2019 09,00 ZŠ Hurbanova ObO-6 Turany 09. 03. 2019 09,00 KC Juh

ObO-2

Sever - Košúty

09. 02. 2019 09,00 LF Martin (Aula) ObO-7 Priekopa 16. 02. 2019 09,00 KS Priekopa

ObO-3

Ľadoveň

08. 02. 2019 17,00

SOU

Jahodníky

ObO-8 Vrútky I.

23. 02. 2019

16. 02. 2019

09,00

Katolícky dom

Vrútky

ObO-4

Podháj - Záturčie

02. 02. 2019 09,00 SOU Strojárske ObO-9 Príbovce 02. 03. 2019 09,00 KD Príbovce

ObO-5

Sučany

02. 03. 2019

09,00 Stará Tehelňa ObO-10 Vrútky II. 23. 02. 2019 09,00 v budove pošty Priekopa

 1. Terminovaný kalendár akcií

Akcia Dátum Čas Miesto
Školenie nových členov 09. 02. 2019 09,00 RH Stráne
Skúšky nových členov 09. 02. 2019 11,00
Konferencia MsO SRZ 27. 04. 2019 09,00 SOU Služieb, Jahodníky
Slávnostné zhromaždenie k 100. výročiu založenia MsO SRZ Martin 12,00
Preteky detí „Ďanovský kapor“ 01. 05. 2019 08,00-11,00 Rybník Ďanová
Preteky LCC LIPOVEC 10. -12. 05. 2019 Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Preteky členov obvodných organizácií 11. -12. 05. 2019 08,00-11,00 Revíri MsO SRZ MT
Preteky POLICE CARP RACE 15. -19. 05. 2019 Podľa zákona Lipovec „veľké jazero“
Preteky členov – rybárov OR PZ Martin 18. 05. 2019 08,00-11,00 Rybník Ďanová
Preteky detí MDD 01. 06. 2019 08,00-11,00 Bude spresnené
Turiansky pstruh 08. 06. 2019 08,00-11,00 Studenec - Pôtovo
Memoriál „Samuela Ivašku“ 29. 06. 2019 08,00-11,00 Lipovec „CHAP“
Preteky členov - Vrútocký pstruh 06. -07.07. 2019 08,00-11,00 Široká, max. 30 osôb / deň
Preteky LCC LIPOVEC 11. -15. 09. 2019 Podľa zákona Lipovec „CHAP“
Spomienkové preteky na Petra Facunu 14. 09. 2019 08,00-11,00 Rybník Ďanová
Deň otvorených dverí na RH Stráne

september 2019

10,00 - 16,00 RH Stráne

 1. Rozšírenie platnosti povolení – uznesenie Rady SRZ číslo 57/2013

  Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl - august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.

 2. Zľava pre študentov vysokých škôl

  Študenti denného štúdia vysokých škôl organizovaní v SRZ vo veku do 25 rokov sa pri uplatnení zľavy na kaprové miestne povolenie preukážu dokladom o štúdiu (Indexom).

 3. Spoločné brigády na RH Stráne a RH Hruškov mlyn v čase od 08:00h do 12:00h

  max. počet brigádnikov 10 osôb na brigádu je potrebné sa nahlásiť správcovi RH.

  09. 03. 2019      23. 03. 2019      13. 04. 2019      27. 04. 2019      21. 09. 2019      12. 10. 2019      26. 10. 2019

  Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv. Brigády sú zamerané na očistu hospodárskych stredísk organizácie.

 4. Spoločné brigády v rámci obvodných organizácie v čase od 08:00h do 12:00h

  max. počet brigádnikov 20 osôb

  09. 03. 2019      23. 03. 2019      13. 04. 2019      27. 04. 2019      25. 05. 2019      05. 10. 2019

  Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť len členovia príslušnej obvodnej organizácie MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv resp. náradie podľa upresnenia výboru obvodnej organizácie. Brigády sú zamerané na očistu rybárskych revírov organizácie. Plán brigádnickej činnosti každej ObO bude zverejnený na webovej stránke www.srzmt.sk v časti brigádnická činnosť.

 5. Spoločné brigády na Štrkovisku Lipovec v čase od 08:00h do 10:00h

  ObO 1 a ObO 2             15.6.2019                     ObO 3 a ObO 4             13.7.2019        

  ObO 7 a ObO 10           10.8.2019                     ObO 8                          07.9.2019

  Začiatok každej brigády o 08:00h. Na brigádach sa môžu zúčastniť všetci členovia MsO SRZ Martin. So sebou si prineste pracovný odev, rukavice, vhodnú obuv a vrecia na odpad. Brigády sú zamerané na zber komunálneho odpadu.

 6. Vojenský výcvik na vodnom cvičisku ONTÁRIO – v termíne 23. 04. -07. 06.2019 od pondelka do piatku v čase 08:00 -15:00h vo vyhradenom priestore

 1. Predaj hosťovacích povolení v predajniach rybárskych potrieb v otváracích hodinách:

 • KEVIN, Štúrovo námestie 112, 036 01 Martin.

 • Rybárske potreby Vrútky, 1. Čsl. Brigády 2343, 038 61 Vrútky.

 • Predajňa LOVIME.sk v priemyselnej zóne Martin – Sučany